• Info    (RO) Artiști: Michele Bressan, Lea Rasovszky, Larisa Sitar Curator: Diana Marincu 23 mai – 22 iunie 2014 Adresa: MNAC Anexa, etaj 3 Calea Mosilor, 62-68, Sector 1, Bucuresti (EN) Artists: Michele Bressan, Lea Rasovszky, Larisa Sitar Curator: Diana Marincu May 23 –June 22. 2014 Address: MNAC Anexa, etaj 3 Calea Mosilor, 62-68, Sector 1, Bucuresti

  • Despre    Pasaj este al doilea episod al colaborării dintre Michele Bressan, Lea Rasovszky și Larisa Sitar, după Voiaj din 2011 (de la MNAC Anexa, etajul al II-lea). Luând ca punct de pornire teoria „celui de-al treilea spațiu” a lui Edward W. Soja, expoziția reflectează asupra strategiilor conceptuale și artistice de creare a unui nou spațiu mental, un „pasaj” necesar în configurarea propriei identități și în înțelegerea celuilalt. Situat între două universuri polarizate, fie ele paradigme de gândire, stări afective, vis și trezie, pasajul oferă celui care îl traversează posibilitatea de a-și regândi poziția, depășind dialectica dintre realitatea științifică și cunoașterea mistică. Respectând o structură narativă clasică alcătuită din episoade dispuse cronologic, această a doua întâlnire dintre artiști pare să urmeze firesc călătoriei începute împreună. Ajungând într-un punct esențial de trecere între două lumi, se deschide o nouă hartă a traseului, plină de interogații și incertitudini, suspendate în afara trecutului sau al viitorului, încercând să extragă din „excesul spațial” ceea ce de obicei este reprimat. Desenul apare la Larisa Sitar ca o fantomă a unor imagini văzute sau doar moștenite, imprimate difuz în imaginarul personal, revendicându-și dreptul de a deveni vizibile. O statuie acoperită cu mușchi reprezintă o metaforă vizuală a uitării și a memoriei umane, precum și a capacității naturii de a invada locurile uitate de om. Poveștile culese din sate din Maramureș despre întâmplări fantastice, sub formă de instalație sonoră gândită în colaborare cu Lea Rasovszky, pot fi credibile pentru cei dispuși să-şi flexibilizeze criteriile raționale de cunoaștere a lumii. Instalația este pentru toți artiștii prezentați o metodă de a provoca situații noi prin care privitorul devine adesea actant și îşi alege propriul traseu de parcurgere a spațiului. Lea Rasovszky creează instalații în care textul și obiectul se completează reciproc, lumina și întunericul funcționând ca metafore pentru discrepanța dintre dorințe și rezultate. Michele Bressan explorează rutina și mecanicitatea unui gest prin punerea în evidență a erorii care dă un caracter personal oricărei acțiuni (cum ar fi lucrarea ce pornește de la textul lui Emil Cioran „Plictiseala e senzația bolnăvicios de clară a timpului ce te așteaptă, în care trebuie să trăiești și cu care n ai ce să faci.”). Lucrarea ready-made „Fine” citează finalul unei narațiuni cinematografice, din care se pot reconstrui fragmentar anumite scene fictive pornind de la semnele concrete din jur sau fantomele propriilor obsesii legate de sfârșit. Ca un comentariu asupra barierelor vizuale și conceptuale cu care ne confruntăm, lucrările expuse pătrund discret în contextul spațiului, evocând familiaritatea cotidianului și, în același timp, nostalgia unui spațiu utopic.

  • About    Passage is the second installment in the collaboration between Michele Bressan, Lea Rasovszky and Larisa Sitar after Voiaj [Journey] in 2011 (MNAC Anexa, 2nd floor). Starting from Edward W. Soja's “third space” theory, this exhibition reflects on the artistic and conceptual strategies that create a new mental space, a necessary passage in setting up personal identities and understanding the other. Located between two polarized worlds – thinking paradigms, emotions or the blurry boundary between dream and awakening –, the passage offers to the subjects the possibility of renegotiating their positions, thus overcoming the dialectics of science versus mysticism. Following a classical narrative structure consisting of chronologically laid-out episodes, this second meeting between the three artists naturally continues the journey they have begun together. In this point of transition between two worlds, a new map configures the route, rife with questions and uncertainty, suspended outside the past and the future, trying to extract from the “spatial excess” the elements which are usually repressed. Drawing appears in Larisa Sitar's works as a ghost of perceived or simply inherited images which finely imprinted on her personal imagination as if claiming their right to visibility. A statue covered in moss is a visual metaphor of forgetting and human memory as well as of the capacity of nature to colonize spaces deserted by man. The folk stories told in Maramureș villages recounting supernatural occurrences make up a sound installation, a collaborative work between Larisa Sitar and Lea Rasovszky, and can become believable for those open to relaxing their rational criteria for understanding the world. Installation is for all three artists a way of provoking new situations through which the viewers often become players themselves, choosing their own path in the space. Lea Rasovszky creates installations using objects and text that complement each other, light and darkness acting as metaphors for the discrepancy between desires and actual outcomes. Michele Bressan explores the routine repetition and mechanical character of a gesture by emphasizing the error that confers a personal touch to human actions (for instance the work starting from a text by Emil Cioran: “Boredom is the sickeningly obvious feeling which announces the time ahead of you, the time which you must live through and for which you have no use.”). The ready-made work entitled “Fine” quotes the ending of a film narrative from which one can partly reconstruct certain imaginary scenes starting with the actual surrounding cues or the ghosts of one's own obsessions for the end. As a commentary on the visual or mental obstacles which we face every day, the exhibited works discretely populate the context of the space, evoking a familiar imaginary which evoke a familiar feeling of everyday existence, as well as the nostalgia of a utopian space.

ORGANIZATORI ŞI SPONSORI | ORGANIZERS AND SPONSORSSponsor: Raiffeisen Bank Parteneri | Partners: MNAC, Zăganu, Ad Production, Business Alliance Consulting.

    GALERIE | GALLERY